Vážení rodiče, 

od pondělí 12. 4. 2021 se otevře naše MŠ pouze pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání. Moc se těšíme a prosíme, prostudujte si organizační opatření níže, aby nedocházelo ke zbytečným neshodám. 

Od pondělí se budeme na Vaše děti a Vás těšit :-)


ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠAFAŘÍKOVA 2539, LOUNY, PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – č. 3, ze dne 6. 4. 2021

TATO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍ Z AKTUÁLNÍ SITUACE V ČR, DLE POKYNŮ MŠMT

A MOHOU BÝT AKTUALIZOVÁNA.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Provozní doba MŠ zůstává od 6.00 do 16.30 hodin.
 2. Prezenční vzdělávání bude probíhat od 12. 4. 2021 pouze pro děti, které mají povinnou školní docházku, dále pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci ve vybraných profesích:
  - zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  - pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
  - nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  - zaměstnanci bezpečnostních sborů,
  - příslušníci ozbrojených sil,
  - zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
  - zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  - zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
  - zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
  - zaměstnanci Finanční správy České republiky,

ve třech třídách /Motýlci, Korálci, Broučci/, z důvodu rozdělení dětí do menších skupin.

 1. Pokud počasí dovolí, budou vzdělávací činnosti probíhat co nejvíce venku na zahradě, každá třída dětí v určeném prostoru nebo venku mimo školu.
 2. Děti budou pravidelně, několikrát denně informováni o potřebné zvýšené hygieně rukou, hygieně při kašlání, kýchání a smrkání. Záznamy o těchto informačních chvilkách budou prováděny do třídních knih na třídách.
 3. Pokud dítě bude jevit jakékoliv známky onemocnění, nebude do třídy převzato. Pokud dojde ke zjištění onemocnění dítěte v průběhu dne, budou ihned zákonní zástupci telefonicky vyzvání k vyzvednutí dítěte a k zajištění lékařské péče /viz Školní řád č. j.: 30/20 platný od 1. 5. 2020/ vyvěšen na internetových stránkách školy a na každém pavilonu na nástěnce. Do doby vyzvednutí bude dítě umístěno mimo stávající skupinu dětí. Neznalost školního řádu neomlouvá.
 4. Zákonní zástupci budou neprodleně informovat mateřskou školu, pokud se dítě setká s infekčním onemocněním.
 5. Omezeny budou společné akce tříd i společné akce s rodiči.
 6. Škola bude poskytovat distanční vzdělávání dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání v případě, že v důsledku krizového nebo mimořádného opatření či nařízené karantény, bude znemožněna osobní přítomnost většiny dětí této skupiny z  celé mateřské školy.

 

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

 1. Děti se nebudou při jídle a pití sami obsluhovat. Příprava příborů, rozdávání svačin a pití bude v kompetenci kuchařky či jiného určeného zaměstnance, který si předem umyje a vydezinfikuje ruce.
 2. Není přípustné donášet do mateřské školy jakékoliv potraviny. V případě narozenin či svátku dětí je možné donést pouze potraviny balené.
 3. Před každým jídlem si děti i zaměstnanci umyjí a vydezinfikují ruce.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. V budově školy bude zřízena označená testovací místnost s vlastním vchodem vedle kuchyně, kde bude 2x týdně (pondělí a čtvrtek), dětem i zaměstnancům, proveden antigenní test před samotným vstupem do budovy. Zaměstnanci si budou provádět samotest pod dohledem pověřené osoby před začátkem směny. Děti budou testovány svými zákonnými zástupci za dohledu pověřeného pracovníka od 6.00 do 8.00 hodin. Pokud dítě nastoupí nově do školy v jiný než testovací den, je potřeba tuto skutečnost den předem nahlásit telefonicky, aby byl pověřený pracovník připraven test poskytnout a dohlédnout na jeho průběh.
 2. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 3.  Výsledky testu – pokud je testovaná osoba vyhodnocena jako negativní, může vstoupit do dalších prostor školy. Pokud bude výsledek testu pozitivní, testované osobě bude vystaven doklad o vyhodnocení testu, ihned opouští školu a následně musí informovat neprodleně svého ošetřujícího lékaře /dětského lékaře/, který odesílá osobu na PCR test. Pokud bude pozitivita dítěte zjištěna při testování ve čtvrtek, musí do karantény nastoupit okamžitě celá skupina dětí, v nichž pozitivně testované dítě v předchozích 2 dnech pobývalo, a v karanténě čeká do potvrzení či vyloučení pozitivity daného dítěte PCR testem. MŠ o těchto skutečnostech informuje neprodleně zákonné zástupce celé skupiny dětí a KHS.

 

 1. Dítě či zaměstnanec s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po předložení negativního konfirmačního testu PCR, nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

 

 1. Před vstupem do vnitřních prostor mateřské školy si rodiče a ostatní cizí osoby vydezinfikují ruce a při pobytu v MŠ budou používat respirátor FFP 2, KN 95 či dvě chirurgické roušky.

 

 1. Zaměstnanci si před vstupem na pracoviště také vydezinfikují ruce.
 2. Děti si po vstupu do třídy umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují též.
 3. Člověk, který má příznaky jakéhokoliv infekčního omezení, má do mateřské školy zákaz vstupu.
 4. V šatnách školy se budou moci nacházet současně pouze dva rodiče. Sledování této skutečnosti bude v kompetenci učitelky či jiného pověřeného zaměstnance.
 5. V celé mateřské škole je zvýšen úklid s používáním dezinfekčních prostředků – v kompetenci uklízeček. Zvýšeno je četnější větrání pobytových místností – v kompetenci uklízeček a učitelek.
 6. V případě výskytu Covid 19, zpravidla školu informuje KHS, jejichž pokyny se škola bude dále řídit. Pokud škola zjistí výskyt Covid 19 dříve, informuje ihned KHS. Škola neprodleně bude informovat zákonné zástupce, zaměstnance a zřizovatele.
 7. Všichni zaměstnanci budou používat respirátory FFP 2, KN 95 či dvě chirurgické roušky.

 

 

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy

 


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní rok 2021 - 2022

proběhne bezkontaktní formou 

v období od 5. 5. 2021 do 16. 5. 2021.

Bližší informace najdete na pravé straně v Menu - O naší školce - Zápis 2021 - 2022.

Prostudujte pečlivě pokyny a všechny potřebné dokumenty odevzdejte v uvedené době.

Děkujeme a těšíme se na Vás :-)

 


Zápisy do 1. tříd základních škol

budou probíhat v termínu 12. – 22. 4. 2021. Bližší pokyny naleznete 

na internetových stránkách jednotlivých škol.


VYŠLO NOVÉ ČÍSLO NAŠEHO ŠKOLNÍHO ČASOPISU

K náhledu zde: Zdravínek.pdf (1019007)

Až znovu otevřeme naší školičku, každý najde svůj výtisk na botníčku dítěte:-)


OZNÁMENÍ RODIČŮM

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE PŘERUŠEN PROVOZ ŠKOLY 

OD 26. 7. 2021 DO 31. 8. 2021

V tomto souboru MŠ -provoz prázdniny 2021.pdf (0) naleznete přehled uzavření všech lounských mateřských škol v době letních prázdnin.

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy


DOTAZNÍKY O SPOKOJENOSTI S NAŠÍ ŠKOLOU

Vážení rodiče, na botníčkách svých dětí naleznete dotazníky, které se týkají Vaší spokojeností s naší školou. Prosíme o jejich anonymní vyplnění a vložení do schránky v zádveří. Dotazníky budou využity k hodnocení školy a k volení možných změn v naší práci. Předem Vám děkujeme.


Kontakt

Mateřská škola Louny

Šafaříkova 2539
příspěvková organizace
440 01 LOUNY


+420 415 653 898
+420 739 042 345Projekt

ŠABLONY III. PRO MŠ ŠAFAŘÍKOVA LOUNY

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ a personální podpora dětem ohrožených školním neúspěchem.

Termín realizace: 

 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022


NAŠE ŠKOLA 

V PROJEKTU "POHÁDKOVÝ MARATON"

https://www.skolylounsko.cz/spolecne-skolni-projekty/