DĚTSKÝ DEN v naší školce

Fotografie z dětského dne jsou na liště - Fotografie školy - MDD 2021 
 

PŘIJATÉ DĚTI PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

Přijaté děti 2021-2022el.pdf (276546)


PLATBY ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN A DUBEN 2021, 

BUDOU AUTOMATICKY PŘEVEDENY DO ZÁLOHY NA STRAVNÉ. POKUD BUDETE POŽADOVAT JINÝ ZPŮSOB VYÚČTOVÁNÍ, KONTAKTUJTE PANÍ HOSPODÁŘKU ING. HANU HADAČOVOU.

DĚKUJEME


ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠAFAŘÍKOVA 2539, LOUNY, PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 – č. 4, ze dne 3. 5. 2021

TATO OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍ Z AKTUÁLNÍ SITUACE V ČR, DLE POKYNŮ MŠMT

A MOHOU BÝT AKTUALIZOVÁNA.

 

ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Provozní doba MŠ zůstává od 6.00 do 16.30 hodin.
 2. Prezenční vzdělávání bude probíhat od 10. 5. 2021 pro všechny děti bez povinnosti testování a nošení respirátorů či roušek.
 3. Pokud počasí dovolí, budou vzdělávací činnosti probíhat co nejvíce venku na zahradě, každá třída dětí v určeném prostoru nebo venku mimo školu.
 4. Děti budou pravidelně, několikrát denně informováni o potřebné zvýšené hygieně rukou, hygieně při kašlání, kýchání a smrkání. Záznamy o těchto informačních chvilkách budou prováděny do třídních knih na třídách.
 5. Pokud dítě bude jevit jakékoliv známky onemocnění, nebude do třídy převzato. Pokud dojde ke zjištění onemocnění dítěte v průběhu dne, budou ihned zákonní zástupci telefonicky vyzvání k vyzvednutí dítěte a k zajištění lékařské péče /viz Školní řád č. j.: 30/20 platný od 1. 5. 2020/ vyvěšen na internetových stránkách školy a na každém pavilonu na nástěnce. Do doby vyzvednutí bude dítě umístěno mimo stávající skupinu dětí. Neznalost školního řádu neomlouvá.
 6. Zákonní zástupci budou neprodleně informovat mateřskou školu, pokud se dítě setká s infekčním onemocněním.
 7. Omezeny budou společné akce tříd i společné akce s rodiči.

 

ORGANIZACE STRAVOVÁNÍ

 1. Děti se nebudou při jídle a pití sami obsluhovat. Příprava příborů, rozdávání svačin a pití bude v kompetenci kuchařky či jiného určeného zaměstnance, který si předem umyje a vydezinfikuje ruce.
 2. Není přípustné donášet do mateřské školy jakékoliv potraviny. V případě narozenin či svátku dětí je možné donést pouze potraviny balené.
 3. Před každým jídlem si děti i zaměstnanci umyjí a vydezinfikují ruce.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA

 1. Zaměstnanci budou testování na pracovišti 1x týdně antigenním testem.
 2. Testování se neprovádí u osob, kteří doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.
 3.  Výsledky testu – pokud je testovaný zaměstnanec vyhodnocen jako negativní, může dále pracovat v prostorách školy. Pokud bude výsledek testu pozitivní, testované osobě bude vystaven doklad o vyhodnocení testu, ihned opouští školu a následně musí informovat neprodleně svého ošetřujícího lékaře, který odesílá osobu na PCR test..
 4. Před vstupem do vnitřních prostor mateřské školy si rodiče a ostatní cizí osoby vydezinfikují ruce a při pobytu v MŠ budou používat respirátor FFP 2, KN 95 či dvě chirurgické roušky.
 5. Zaměstnanci si před vstupem na pracoviště také vydezinfikují ruce.
 6. Děti si po vstupu do třídy umyjí ruce mýdlem a vydezinfikují též.
 7. Člověk, který má příznaky jakéhokoliv infekčního omezení, má do mateřské školy zákaz vstupu.
 8. V šatnách školy se budou moci nacházet současně pouze dva rodiče. Sledování této skutečnosti bude v kompetenci učitelky či jiného pověřeného zaměstnance.
 9. V celé mateřské škole je zvýšen úklid s používáním dezinfekčních prostředků – v kompetenci uklízeček. Zvýšeno je četnější větrání pobytových místností – v kompetenci uklízeček a učitelek.
 10. V případě výskytu Covid 19, zpravidla školu informuje KHS, jejichž pokyny se škola bude dále řídit. Pokud škola zjistí výskyt Covid 19 dříve, informuje ihned KHS. Škola neprodleně bude informovat zákonné zástupce, zaměstnance a zřizovatele.
 11. Všichni zaměstnanci budou používat respirátory FFP 2, KN 95 či dvě chirurgické roušky.

 

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy

 


STANOVENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022

Ředitelka mateřské školy stanovuje na školní rok 2021/2022 výši úplaty 

400,-Kč/dítě/měsíc od 1. 9. 2021.

Za děti, které mají stanovenou povinnou školní docházku, se úplata

za předškolní vzdělávání nehradí.

výpočet úplaty za vzdělání.xls (31232)


Vážení rodiče i děti, 

v době uzavření naší školky jsme pro Vás přichystali malou kuchařku s recepty, které jsou oblíbené u dětí v MŠ a také recepty oblíbené u zaměstnanců doma. 

Kuchařku si můžete STÁHNOUT ZDE recepty od nás pro vás.pdf (977317) a nebo odebrat u vchodu do MŠ ZDARMA!

Přejeme pěkné čtení a snadné vaření.


OZNÁMENÍ RODIČŮM

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN BUDE PŘERUŠEN PROVOZ ŠKOLY 

OD 26. 7. 2021 DO 31. 8. 2021

V tomto souboru MŠ -provoz prázdniny 2021.pdf (0) naleznete přehled uzavření všech lounských mateřských škol v době letních prázdnin.

Mgr. Lenka Kučerová, ředitelka školy


Kontakt

Mateřská škola Louny

Šafaříkova 2539
příspěvková organizace
440 01 LOUNY


+420 415 653 898
+420 739 042 345Projekt

ŠABLONY III. PRO MŠ ŠAFAŘÍKOVA LOUNY

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ a personální podpora dětem ohrožených školním neúspěchem.

Termín realizace: 

 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022


NAŠE ŠKOLA 

V PROJEKTU "POHÁDKOVÝ MARATON"

https://www.skolylounsko.cz/spolecne-skolni-projekty/