Charakteristika vzdělávacího programu

Zařiďme věci tak, aby je dítě udělalo dobře, a my je za to mohli pochválit – a nedopusťme, aby je udělalo špatně, a my je za to museli kárat.“

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček CSc.

 

Děti jsou hosté, kteří hledají svou cestu.“

J.A.Komenský

 

    Vzdělávání v mateřské škole probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Se Zdravínkem po celý rok“, který byl vytvořen v souladu s  Rámcově vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání na období dvou let. Postava Zdravínka je jakýmsi symbolem zdravého životního stylu, ke kterému směřujme výchovu a vzdělávání po celý školní rok.  Děti při činnostech pracují ve skupinách nebo jednotlivě, podle vzdělávací nabídky, která obsahuje diskuse a hodnocení, pokusy, praktické činnosti – hudební, dramatické, výtvarné, tělesné i pracovní, exkurze a návštěvy v různých zařízeních aj. Pedagogové využívají také individuální přístup vždy, když je potřeba. Mezi dětmi a učitelkami preferuje naše škola vztah rovnocennosti a vzájemného respektování. Dětem je dávána možnost samostatného výběru při volných hrách, řízených činnostech i stravování. Jsou vedeny k samostatnému vyjadřování svých pocitů, přání i názorů, dodržování základů slušného a kamarádského chování v dětské skupině. Snažíme se o to, aby se děti u nás ve škole cítily bezpečně a s důvěrou se v případě potřeby obracely na učitelku.

Ve skupinách mladších dětí je využíváno nejvíce sociální učení hrou, nápodobou, situační učení, ale také učení prožitkové. V těchto skupinách převažují činnosti spontánní a délka trvání řízených činností se postupně během roku prodlužuje podle schopností dětí.

Podobný přístup je uplatňován i u věkově starších skupin dětí, kde je však více prodloužena řízená činnost vzhledem k vyspělosti dětí.

Ve všech třídách jsou děti vedeny k dodržování jasně vymezených pravidel tříd založených na principu slušného chování a kamarádských vztahů.

Škola navázala také spolupráci s Klubem seniorů v Lounech a společností Mezi námi, při které naší školu navštěvují, v pravidelných intervalech, 1x až 2x v měsíci, senioři a podílí se na denním programu mateřské školy.

Děti se také seznamují s principy ekologického chování v praxi – třídí papír na třídách, zapojují se do programu Recyklohraní sběrem baterií, formou exkurzí navštěvují sběrná zařízení a také Ekocentrum Dymnivka v Postoloprtech.

Vzdělávání se orientuje k oblastem, které vycházejí z ročních období, českých tradic, ale také z námětů od dětí. Děti jsou tak systematicky připravovány pro další vstup do života.     

    Mimo jiných četných aktivit nabízíme i plavecké kurzy, kurzy bruslení, kulturní a společenské akce s rodiči, školy v přírodě na horách, výlety, exkurze, společné brigády na školní zahradě, divadelní představení v MŠ. Zúčastňujeme se tradičně výtvarných soutěží, akcí MÚ Louny, akcí a tematických lekcí Městské knihovny v Lounech, přehlídkového festivalu „Mateřinka“ aj.

Mateřská škola má zařazen do školního vzdělávacího programu preventivní protidrogová a environmentální témata.

Klidný, sebejistý a podporující přístup pedagoga je základem pro náš školní vzdělávací program.

 

Školní vzdělávací program mateřské školy se zaměřuje na vytýčené priority:

-  všeobecná spokojenost dětí i rodičů

dosažení všeobecných znalostí přiměřených k věku dětí

-  aktivní zapojování se do kulturního a společenského dění ve městě

-  vzájemná důvěra a spolupráce mezi rodiči a školou, otevřenost k námětům rodičů, zapojování rodičů do akcí školy

-  pravidelné individuální konzultace s rodiči v otázkách předškolního vzdělávání a výchovy dětí

-  maximální péče o tělesné a duševní zdraví dětí, podpora zdravého sebevědomí       dítěte

-  podpora maximální samostatnosti dětí

-  postupná adaptace dětí na kolektiv a prostředí školy

-  zařazování témat problematiky environmentální výchovy a protidrogové

   prevence, podpora zdravého životního stylu

-  upřednostňování prožitkového učení, pokusů a experimentů, učení nápodobou, hrou a učení sociální, v menší míře je využíváno i učení frontální

-  vyváženost spontánních i řízených aktivit vzhledem k věku a schopnostem dětí

-  podporování individuální práce i skupinové

- zařazování prvků z programu: „Dobrý začátek“ a „Začít spolu“  do třídních programů

-  snaha o maximální podporu individuálních rozvojových možností každého dítěte

-  provádění pedagogické diagnostiky dětí a v případě potřeby následné konzultace s rodiči o dalších postupech spolupráce

-  využívání dětských podnětů ve vzdělávací činnosti

-  využívání audiovizuální techniky výhradně k řízené vzdělávací a výchovné  

   činnosti jako doplněk

-  využívání školní zahrady i k řízeným činnostem

-  podporování a upevňování českých tradic, zvyků a pranostik

-  rozvíjení nadstandardní péče – BEZPLATNÁ KINEZIOLOGICKÁ PORADNA, PRAVIDELNÁ LOGOPEDICKÁ PÉČE

- zařazování nadstandardních činností do třídních vzdělávacích programů -  HRA NA FOUKACÍ HARMONIČKY, DĚTSKÝ AEROBIK, SEZNAMOVÁNÍ S ANGLIČTINOU, TURISTICKÉ VÝPRAVY ZA POZNÁNÍM, ZDRAVOVĚDA

-  otužování dětí vlastní INFRASAUNOU- potlačování častých dětských nemocí

-  chutná a vyvážená dětská strava s dostatkem luštěnin, celozrnných obilovin,  

   mléčných výrobků, s volně přístupným celodenním pitným režimem, ovocem a zeleninou

-  podpora spokojenosti zaměstnanců školy

-  podpora dalšího vzdělávání pedagogů v MŠ

-  vzájemné hospitace pedagogických pracovnic, spolupráce a rozbory

   sledovaných činností

-  inovace školních pomůcek a hraček dle moderních trendů, možností a potřeb pro výchovu a vzdělávání dětí

-  prezentace školy na veřejnosti – výstavy, články v novinách, soutěže, vystoupení dětí aj.

                                  

Celý vzdělávací program je k nahlédnutí v každé třídě mateřské školy.